ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡ.4254 ΥΠΟΠΑΡ. ΙΕ.2 – Ιδιότητα Διαμεσολαβητή

Ν 4254/2014: Μέτρα Μνημονίου:Φορολογικά/Εργασιακά/Συνταξ/κά/Τροποποίηση ΠΚ-ΚΠΔ Τράπεζες/Φαρμακεία/Γαλακτ/κά κλπ (619117)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΕ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΕ.1:

 α. Η παράγραφος 5 του άρθρου 46 του ν. 4194/2013 (Α` 208) αντικαθίσταται ως εξής:

 «Κάθε μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων της έμμισθης εντολής, και ιδίως η παρότρυνση από τον εντολέα προς τον Δικηγόρο να δράσει αντίθετα με την καλή πίστη, τον ισχύοντα Κώδικα Δεοντολογίας ή τη συνείδηση του, θεωρείται ως καταγγελία της έμμισθης εντολής εκ μέρους του εντολέα.
 β. Η περίπτωση β` της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4194/2013 (Α` 208) αντικαθίσταται ως εξής:

 «β. είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικής Σχολής των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων των ανωτέρω υπό (α) Κρατών.»

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΕ.2:

 Η περίπτωση γ` του άρθρου 4 του ν. 3898/2010 (Α` 211) αντικαθίσταται ως εξής:

«Ως διαμεσολαβητής νοείται τρίτο σε σχέση με τα μέρη πρόσωπο, διαπιστευμένο ως διαμεσολαβητής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7, από το οποίο ζητείται να αναλάβειδιαμεσολάβηση με κατάλληλο, αποτελεσματικό και αμερόληπτο τρόπο, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο ορίστηκε ή ανέλαβε να τελέσει την εν λόγω διαμεσολάβηση.»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ